Иргэний эрх зүйн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, зохицуулалтын онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүйн хариуцлагаас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан хууль тогтоомжийг судлан үзэж үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх тодорхой бус хоёрдмол зүйл заалтыг ойлгомжтой болгох шаардлагын дагуу холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахад чиглэсэн ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч