Иргэний эрх зүйн хамгаалалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн болон эдийн бус харилцаанд эрх зүйн хамгаалалтын мөн чанар, хэлбэр, арга аргачлал зэрэгт хууль зүйн шинжпэх ухааны үүднээс үнэлэлт, дүгнэлт өгөх түүнийг шинэ түвшинд бүтээлчээр гарган ирсэн судалгааны ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч