Зохиогчийн эрхийг зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагын зарим асуудлыг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Зохиогчийн зрхийг зөрчигчдөд хүлзэлгэх хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтыг нэг сэдэвт бүтээл хэлбэрээр судалж энэ талаар тус улсад гаргасан эрх зүйн акт, онолын бүтээлийг практиктай харьцуулан судалж праюикт төдийлөн сайн хэрэгжиж чадахгүй байгаа оюуны өмчийн хууль тогтоомж, түний хэрэгжилтийг дээшлүулэх талаар шинэлэг санаа дэвшүүлсэн ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч