Захиргааны акт түүнд хийх дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн захиргааны үйл ажилгааны үндсэн хэлбэр нь захиргааны актаар илэрдэг. Захиргааны акт нь ямар журмаар хэрхэн гарах ёстой. Ямар тохиолдолд хүчин төгөлдөр захиргааны акт байж чадах талаар зайлшгүй шаардлагтай. Нөгөө талаас захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтын гол объект нь захиргааны акт хууль зүйн орчин нөхцөл нь бүрэлдэн бий болсноор захиргааны актад тавигдах хууль ёсны үндсэн шаардлаг бол захиргааны акт зохих журмын дагуу батлагдсан байх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч