Дэлхийн худалдааны байгууллагад оролцогч улсууд олон улсын эрх зүйн зарчмыг мөрдөн хэрэгжүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

ДХБ байгуулагдсанаас хойш хэрэгжүүлж байгаа практик нь ДХБ-ийн гэрээний хэрэгжилт нь ДХБ-ын тогтолцооны цөм, хамгийн төвөгтэй, хамгийн хэцүү асуудал болж байгааг бүрэн харуулж байна. Хятад улс ДХБ-д элсэх үеэр ДХБ-ийн гэрээг хэрхэн хэрэгжүүлэх, ДХБ-ын зохицуулсан үүргийг дагаж мөрдөх эсэх нь хэлэлцээний гол асуудал болжээ.

Контентын хэсгээс