Дундын өмч, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Урьд дундын өмчийн тухай асуудлыг онолын хүрээнд төдийлөн гүнзгийрүүлэн судалсан зүйл дутмаг бөгөөд дундын өмч түүний эрх зүйн зохицуулалтыг онолын түвшинд нарийвчлан судлахыг зорьсон ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч