Гэрээ хэлцлийг талуудын гарын хээний дардсаар баталгаажуулах зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Онолын болон практик судалгааны үндсэн дээр криминалистикийн гарын үсгийн шинжилгээний өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж гэрээ хэлцлийг байгуулагч талууд гэрээ хэлцлийг баталгаажуулахад гарын хээний дардсыг ашиглах боломжийг эрэлхийлэх практикт тулгамдаж буй асуудлуудыг тодруулах, тэдгээрийг шийдвэрлэх болох арга замыг тооцон, боловсронгуй болгох талаарх судалгаа юм.

Контентын хэсгээс