Гэр бүл дэх хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүл дэх хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх,түүнтэй холбогдон гарсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа зөрчил дутагдлыг арилгах, хэрэгжилтийн дутагдалтай талуудыг илрүүлэх улмаар Монгол улс дахь гэр бүл дэх хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох мөн энэ талаарх хуулийн хэрэгжилтийг хангахад өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг зорьж энэхүү сэдвийг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч