Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хуульд шинээр орсон "Бусдын газар дээр барилга, байгууламж барих эрх гэсэн" институтын талаар онолын нэгдсэн ойлголттой болох, өнөөгийн практикт энэ талаар гарсан маргаантай асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар онол практикийн дүгнэлт хийж санал дэвшүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс