Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Одоогийн мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн тухай хуульд хөдөлмөрийн гэрээний талаар тусгагдсан зүйл заалтуудад дүн шинжилгээ хийж энэ хүрээнд өнөөгийн тулгамдаж байгаа асуудлуудыг олж тогтоох, улмаар хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлж тодорхой санал дэвшүүлэх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд