Хүүхэд үрчлэх, үрчлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс гэр бүлийн хуулин дахь хүүхэд үрчлэх.үрчлүүлэхтэй холбогдсон хууль, журмыг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа зөрчил, дутагдалыг арилгах, хэрэгжилтийн сул талыг олж илрүүлэх.мөн хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч