Хүүхэд үрчлэлтийн өнөөгийн байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах холбогдох дүрэм журмыг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн зохицуулах хүрээг өргөсгөх нэн шаардлагатай байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч