Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн биелэлтэнд тавих төрийн хяналт шалгалт, түүний өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн хяналтын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж улмаар уг хяналтыг хүний хөдөлмөрлөх эрхийг хамгаалах, бизнесийн хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэх, хяналт шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, хөшүүрэг болохуйц түвшинд үр өгөөжтэй болгохын тулд түүний эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар зохих санал дэвшүүлэх

Контентын хэсгээс