Төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоон дахь мэргэжлийн хяналтын чиг үүрэг

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоон дахь Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газрын чиг үүрэг, байр суурь, бүтэц зохион байгуулалт, эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг нь улам боловсронгуй болгох талаарх онол практикын зарим санал дэвшүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс