Төрийн үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор профессороор удирдуулж судалгааг хэрхэн шинжлэх ухааны түвшинд судалгааны ажил гүйцэтгэх, түүнийгээ боловсруулж, нэгтгэн дүгнэх, цаашлаад өөрөө бие даан судалгаа хийж, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, дүгнэлт өгөх, бусдаас харилцан суралцах, өөрийн сургалтаар олж авсан мэдпэгээ боловсруулах ач холбогдолтой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч