Олон улсын арилжааны арбитрын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсын арбитрын ажиллагаанд удирдлага болгож буй хууль тогтоомж, дүрэм, журмууд, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээтэй зөрчилдөж байгаа эсэхийг харьцуулан судлаж, олон улсын арилжааны арбитрын маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн санал, дүгнэлт боловсруулахад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс