Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол оронд сүулийн жилүүдэд аюулт үзэгдлийн нэг болох ой хээрийн түймрийн учруулах хор хохирол эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан энэ хор хохирлыг багасгах, хохирол багатай унтраах , хууль эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замуудыг судлан гаргах

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч