Нотариатын байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Нотариатын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судлах, нотариатын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлыг нээн илрүүлэх, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох болон гадаадын улс орнуудын нотариатын үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа шинжилгээ хийж, одоогийн үйлчилж байгаа зохицуулалтыг дэлхийн улс орнуудын жишигт ойртуулах талаар шинэ санал, дүгнэлт дэвшүүлэх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч