Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээг төсөөтэй хэрэглэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Иргэний хууль болон бусад эрх зүйн актууд нь өнөөгийн нөхцөлд хэр нийцэж байгааг тодорхойлохын зэрэгцээ цаашид хөгжингүй орнуудын хууль тогтоомжийн жишигт хүрсэн хууль тогтоомжтой болох боломжийг судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч