Иргэний эрх зүй дэх хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

Бүтээлийн тайлбар

Манай оронд эрх зүйт нийгэм бүрэлдэн тогтсоноос хойш нэлээдгүй цаг хугацаа өнгөрч иргэдийн эрх зүйн ухамсар мэдлэг ч төдийлөн нэмэгдэх болсон. Үүнтэй уялдан иргэд болоод багйууллага, аж ахуй нэгжүүд төрөл бүрийн гэрээ, хэлцлүүдийг өөрсдийн үйл ажиллагаандаа тодорхой хэмжээгээр хэрэглэн түүний хэрэгцээ шаардлагыг улам бүр мэдрэх болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч