Иргэний эрх зүй дэх гэрээ, хэлцлийн эрх зүйн зохицуулалтын онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүй дэх гэрээ, хэлцлийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг судлахдаа гэрээ, хэлцэл нь нэгдмэл үү, аль эсвэл ялгамжтай ойлголт уу? гэдгийг судлаж, хоорондын онцлог шинж, ялгааг гэрээ, хэлцлээс үүдэлтэй маргааныг шийдвэрлэх практик нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж өөрийн санал, дүгнэлтийг илэрхийлэн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг бага ч болов тодруулахыг хичээлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч