Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хэргийн оролцогчид тэдгээрийн эрх зүйн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны агуулга, мөн чанар, тухайн ажиллагаанд оролцогчдын гүйцэтгэх үүрэг, эрх зүйн байдлыг судалж, түүнийг улам сайжруулж боловсорнгуй болгох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч