Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс дахь иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтаар гарсан ном, сурах бичиг эрх зүйн актыг судлаж үзсэний үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг дэвшүүлэх замаар одоо хэрэглэж байгаа иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтай холбогдох маргаантай асуудлуудыг зөв шийдвэрлэх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч