Дээрмийн гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ба криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ба криминологийн шинжийг нээн илрүүлж түүний гарч буй шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч