Дэлхийн худалдааны байгууллагын удирдлагын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Захиргааны зан үйлийг хянан шийдвэрлэх систем нь орчин үеийн ардчиллын тэмдэг, нийтийн эрх мэдэл ба иргэний эрх, засаг захиргааны эрх мэдэл, шүүх засаглал нь бие биенээ шалгах, балансын загварчлалын систем юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч