Дүрвэгчдийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Парламентийн гишүүд болон ард иргэддээ Дүрвэгчдийн олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчимууд.улс орон бүрт тулгарч буй асуудлын тухай мэдээллэх.түүнчлэн Дүрвэгчдийг хамгаалах асуудлыг зохих ёсоор бататгахад тэдгээрийг хуулийн төсөл боловсруулагчдийнх хувьд дайчлах болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч