Давж заалдах журмаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт, үр нөлөө, хийдэл зөрчлийг тодорхойлж, түүнийг боловсронгуй болгохтой холбоотой ач холбогдол бүхий онол, практикийн дүгнэлт хийж, тодорхой саналыг дэвшүүлэх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч