Гэрлэгчдийн олон улсын хувийн эрх зүйн хамгаалалт

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн хэм хэмжээг олон улсын хэмжээнд нэптэх явдлыг өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх нь дотоодын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох явцад олон улсын хэлэлцээрийн хэм хэмжээг улам уялдуудан зохиуцуулахыг шаардаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч