Хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх олон улсын гэрээнии үзэл санаа Монгол улсын Үндсэн хуульд тусгагдсан нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх, эрх чөлөө хөгжлийн тодорхой үе шат, үзэл санааны хувьд өөр өөр нийгмийн байгууллыг дамжин олон улсын гэрээнд тусгалаа олсон билээ. Уг гэрээний үзэл санааг олон улсын гэрээ, конвенцид нэгдзн орсон аливаа улс өөрийн хууль тогтоомжид тусгадаг юм. Энз үүднззс Монгол Улсын Үндсзн хуульд Олон улсын гзрззний үззл санаа хзрхзн тусгагдсаныг олон улсын түвшинд хзрхзн ойртон нийцзж буйг тогтоон, судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч