Эрүүл мэндийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах байдал, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйл, үр дагаварт дүн шинжилгээ хийж, холбогдох байгууллагууд анхаарлаа хандуулах хэрэгцээ шаардлага тулгарч байгаа нь энэ сэдвийг судлахад хүргэсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч