Цахим худалдааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад цахим худалдааны эрх зүйн зохицуулалт байхгүйн улмаас төрийн удирдлагад цаасгүй технологи нэвтрүүлэх, цахим бизнес хөгжүүлэх, хувь хүний мэдээллийн эрх, эрх чөлөөг хангах, олон улсын түвшинд цахим баримт бичиг солилцоход ихээхэн саад тотгор учирч байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч