Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи шинж

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудлыг судлан дүгнэлт хийж, цаашид энэ гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга замыг дэвшүүлэн тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч