Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой гэрээний бүртгэл, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой эрх зүйн харилцааны зохицуулалтыг Иргэний хууль, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай зэрэг хуулиудад бэхжүүлэн,' иргэдэд хуулиар олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх бодит боломжийг олгосон хэдий ч одоог хүртэл үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүний бүрттэлтэй холбоотой асуудал нь маргааниай хэвээр байна. Ийм учраас үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой гэрээний бүртгэлийн эрх зүйн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгох шаардлага зүй ёсоор урган гарч байгаа учир энэхүү сэдвийг сонголоо.

Контентын хэсгээс