Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй дэх дэхь гэмт хэргийн субъект

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэргийн субъектын талаар эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт, түүний шинжүүд, тэдгээрийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч