Монгол улсын арилжааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын арилжааны банкны одоогийн үйл ажиллагаадөв банкны зүгээс явуулж буй бодлого, монгол банк болон арилжааны банкуудын харилцан хамаарал уялдаа холбоог судлан үзэж, манай улсын банкны системийн дэвшилттэй талыг судлах, арилжааны банкны өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход өөрийн зүгээс шинэ санал санааг дэвшүүлэн гаргаж ирэхэд оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч