Монгол улсад франчайзийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтыг иргэний эрх зүйгээр зохицуулж байгаа өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний хуульд шинээр орсон гэрээнүүдийг нэг болох франчайзийн гэрээний гарал үүсэл, гэрээний талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох таниулах мөн логик дэс дарааллыг баримтлан франчайзийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын эрх шилжүүлэх ажиллагааг боловсронгуй болгох өнөөгийн болон хэтийн төлөвийн хандлагыг гаргах зорилтуудыг оновчтойгоор дэвшүүлж үр дүнд хүрэх чиглэмжийг бий болгохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч