Иргэний эрх зүй дэх хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн зохицуулалтын асуудпыг тусгайлан судалж., энэ талаар гадаадын иргэний хууль тогтоомжид хэрхэн тусгагдсан байдалтай танилцаж, шуүхийн практикт уг хэлцэлтэй холбогдсон маргааныг хэрхэн шийдвэрлэж байгааг үнэлэн дүгнэсний үндсэн дээр өөрийн санааг бага боловч нэмэрлэх үүднээс энэхүү ажлыг гүйцэтгэлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч