Иргэний шүүх хуралдаанд оролцогчдын эрх зүйн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Шүүх хуралдаанд оролцогчдын эрх, үүргийг бүхэлд нь цогц байдлаар авч үзсэн судалгааны ажил төдийлэн байхгүй байсантай холбоотой. Мөн манай улсын хувьд Ром Германы эрх зүйн бүлд хамаарагддагийнхаа хувьд материаллаг эрх зүйд гол анхаарлаа хандуулан процессын асуудлыг орхигдуулах явдал байдаг нь ч бас энэхүү сэдвийг сонгон авахад нөлөө үзүүлсэн юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч