Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүй, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй болон хууль зүйн практикийн үүднээс судлан тулгамдаж буй асуудлын талаар нэгдсэн ойлголтыг бий болгох, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хугацааны эрх зүйд оновчтой зохицуулалтыг оруулахад ахиц дэвшил гаргахуйц зохицуулалтыг бий болгох арга замын талаар зохих санал дэвшүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч