Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэрээслэлээр өв залгамжпах түүний эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн төлөв байдал, практик хэрэгжилт, гадаадын хууль тогтоомжийн гэрээслэлээр өвлөх эрх зүйн талаар онцлогийг өөрийн улсын хууль тогтоомжтой харыдуулан судалж дүгнэлт хийх, цаашид өөрийн орны энэ төрлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох санал дэвшүүлэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч