Иргэний нийгэм дэх төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний нийгэм Монгол улсын хувьд хэрхэн хөгжиж төлөвшсөн байдал, Иргэний нийгмийн институцын нэг болох төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааны чиг хандлага, төрийн бус байгууллагын иргэний нийгэмд гүйцэтгэж байгаа үүргийн үр дүн, түүний эрх зүйн зохицуулалт өнөөгийн харилцааг зохицуулж чадаж байгаад дүн шинжилгээ хийх, үүний эцэст иргэний нийгэм дэхь төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх , гүйцэтгэх үүрэг, үр дүнг дээшлүүлэх зорилго тавьсан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч