Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын ач холбогдол, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, эрх зүйн орчин, гадаад орнуудын туршлагыг судалсны үндсэн дээр Монгол Улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдал, түүний дотор манай улсын тэргүүлэх уул уурхайн салбар дах гадаадын хөрөнгө оруулалтын эерэг ба сөрөг нөлөөг шинжилж цаашид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодруулах явдал юм.

Контентын хэсгээс