Амьдралын даатгалын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Даатгал түүний дотор амьдралын даатгалын тухай ойлголт, үндсэн шинж, мөн чанарыг ерөнхий мэдлэгээс тусгайд шилжих индукцийн аргаар, амьдралын даатгалын үүсэл хөгжлийг түүхчлэх аргаар, уг сэдвийн гол объектыг бусад үзэгдэлтэй жишиж, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг бусад улсын болон үндэсний хууль тогтоомжоор хэрхэн зохицуулж буйг харьцуулалтын аргыг тус тус хэрэглэж уг судалгааг явуулсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч