Банк бус санхүүгийн байгууллага, түүний эрх зүйн зохицуулалт ба хэтийн төлөв

Бүтээлийн тайлбар

Банк бус санхүүгийн байгууллага болон түүний үйл ажиллагааны талаар тусгайлан судлахын зорилго нь: өнөө үед үйлчилж байгаа банк бус санхүүгийн байгууллагын талаархи хууль тогтоомж банк бус санхүүгийн байгууллагын олон улсын болон өөрийн улсын холбогдох баримт бичиг , дүрэм журмуудыг танин мэдэхийн зэрэгцээ тэдгээрийг харьцуулж үзсэний үндсэн дээр Монгол улс банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны талаархи эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох үзэл баримтлалыг дэвшүүлэн тавихад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч