Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хөрөнгийн эзэмшил болон аж ахуй эрхлэлтийн хүйсээр ангилсан статистик нь эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд хөрөнгийг өөрийн болгох болон ашиглах хэлбэрийн хүвьд ялгаатай байгаа талаар илүү тодорхой ойлголтыг өгдөг үчир бодлого боловсрүүлалтад чүхал ач холбогдолтой ч нийтлэг өрхийн сүдалгаанүүдад энэ түвшний мэдээллийг хамардаггүй. Тиймээс энэхүү мэдээллийн дүтагдлыг арилгахын түлд ҮСХ нь АХБ-ны санхүүгийн болон техникийн түсламж, хамтын ажиллагаагаар НҮБСХ-ийн "Жендэрийн эрх тэгш байдлын баримт, нотолгоо (EDGE)" төсөлд оролцон хөрөнгийн эзэмшил болон аж ахүй эрхлэлтийн хүйсээр ангилсан статистикийг үүсгэх түршилтын сүдалгааг хэрэгжүүлсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч