Үндэсний тооцооны данс-Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний тооцооны системийн хүрээнд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн оны эхний болон эцсийн үлдэгдэл, тайлант хугацаанд хийгдсэн ажил гүйлгээний урсгалын талаарх мэдээллийг санхүүгийн дансаар нэгтгэн харуулна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч