Үндэсний статистик цахим сэтгүүл #5

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний статистик - Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн улирал тутмын цахим сэтгүүл

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч