Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн албан хаагчдын тоог оновчтой тогтоохын тулд хүн амын тооны бүтэц, өөрчлөлт, хөдөлгөөн, эрүүл мэндийн, боловсролын болон ерөнхий үйлчилгээний байгууллагуудын хүрэлцээ, хүчин чадал, багтаамж, төрийн албан хаагчдын ур чадвар, чадавхийг нарийвчлан судлах шаардлагатай. Нөгөөтэйгүүр салбаруудын онцлог, бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийх нь зүйтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч