Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад гэмт хэргийн мэдээлэл 1980-аад оноос улам өргөжин мэдээлэл технологийн дэвшилтэт арга технологийг ашиглах болж, улмаар гэмт хэргийн салбарын мэдээллийн санг бүрдүүлж эхэлсэн байна. Гэмт хэргийн мэдээллийг 1965 он хүртэл албан ѐсоор нийтэд мэдээлдэггүй байсан нь гэмт хэргийн тухай бодит мэдээллийг олон түмнээс нууцалж байсантай холбоотой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч