Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2015 оны А163 тоот тушаалаар батлагдсан “Гадаад худалдааны барааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ын дагуу гадаад худалдааны статистик мэдээллийг 15 хоног, сар, улирал, жилээр нэгтгэн хэрэглэгчдэд хүргэж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч